تهران، کهریزک، بلوار امام حسین، معدن نهم

چمران،چمران چهارم، شماره 93